کشف آسیبپذیری در Cisco IOS

یک آسیب پذیری در Cisco IOS کشف شده که از طریق آن، فرد مهاجم می تواند با ارسال Packetهای DDOS از نوع LLDP یا (Link Layer Discovery Protocol) منجر به Crash شدن دستگاه شود. نسخه های زیر این آسیب پذیری
 را دارند:
۱۵٫۰(۲)SG5
۱۵٫۱(۲)SG3
۱۵٫۲(۱)E
۱۵٫۳)S
۱۵٫۴(۱٫۱۳)S
شرکت Cisco توصیه نامه زیر را برای رفع این مشکل منتشر کرده است:


http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160616-ios1
 

پست‌های مشابه

Leave a Comment