بررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز)

عنوان بررسی معماری سیستم عامل ویندوز (توابع API بومی ویندوز)
موضوع دیگر
چکیده در این مقاله، واسط فراخوانی‌های ویندوز شرح داده می‌شود. ابتدا با نگاهی به برخی از ساختارهای مد هسته که باعث انجام فراخوانی‌های سیستمی شده‌اند، شروع می‌کنیم. سپس، نحوه‌ی شناسایی توابع API را با استفاده از ابزارهای اشکال‌زدا مانند kd.exe نشان می‌دهیم. بعد از آن به توضیح چگونگی یک فراخوانی می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که در صورتی که مستندی برای یک تابع API وجود نداشته باشد، چگونه اطلاعاتی از آن به دست آوریم. سرانجام، سیر اجرای یک تابع را از مد کاربر به مد هسته به صورت گام به گام بررسی می‌کنیم.
کلمات کلیدی مد هسته، مد کاربر، جدول توصیف سرویس سیستمی، جدول توصیف وقفه، جدول بردار وقفه، توابعAPI ، SSDT، IDT، IVT.
ارسال کننده مریم نژادکمالی – مرکز آپا دانشگاه فردوسی مشهد
دریافت فایل

 

پست‌های مشابه

Leave a Comment