فرم های تكميل اطلاعات برای آزمون نفوذ پذيری

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۹۵/۰۳/۲۴ فرم تکمیل اطلاعات اشخاص حقوقی
۲ ۹۵/۰۳/۲۴ فرم تکمیل اطلاعات سایت وب سازمان
۳ ۹۵/۰۳/۲۴ فرم تکمیل اطلاعات نرم افزارهای کاربردی
۴ ۹۵/۰۳/۲۴ فرم تکمیل اطلاعات شبکه رایانه ای

 

پست‌های مشابه

Leave a Comment