آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی چهارم اسفند ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۲۱ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، ادوبی بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت – مرکز آپا دانشگاه ارومیه و فهرست آسیب‌پذیری‌های مهم هفته‌ی چهارم اسفند ۹۹ ضمیمه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی سوم اسفند ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۱۸۱ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، مایکروسافت بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. نوع بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، تعیین نشده است. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا ارومیه و فهرستی از آسیب‌پذیری‌های مهم این هفته ارائه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی دوم اسفند ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۶۸ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، گوگل بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. نوع بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، تعیین نشده است. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا و همچنین فهرست آسیب‌پذیری‌های مهم این هفته ارائه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی اول اسفند ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۶۱ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، کوالکام بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا دانشگاه ارومیه و فهرست آسیب‌پذیری‌های هفته‌ی اول اسفند ۹۹ ارائه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی چهارم بهمن ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۱۴۰ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، اینتل بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه هستند. علاوه بر این، هیچ‌کدام از این آسیب‌پذیری‌ها در دنیای واقعی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی مرکز آپا دانشگاه ارومیه و فهرست آسیب‌پذیری‌های هفته‌ی چهارم بهمن ماه ارائه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی سوم بهمن ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۲۳۳ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، اپل بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا و فهرست آسیب‌پذیری‌های هفته‌ی سوم بهمن ۹۹ ارائه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی دوم بهمن ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۲۱ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، اپل بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع افشای اطلاعات هستند. تمامی این آسیب‌پذیری‌ها به صورت رسمی وصله شده‌اند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا دانشگاه ارومیه و همچنین فهرست آسیب‌پذیری‌ها منتشر شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی اول بهمن ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۹۷ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، سیسکو بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع ارتقای امتیاز هستند. تمامی این آسیب‌پذیری‌ها به صورت رسمی وصله شده‌اند. علاوه‌براین، هیچ‌کدام از این آسیب‌پذیری‌ها در دنیای واقعی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا دانشگاه ارومیه و فهرست آسیب‌پذیری‌ها ارائه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی چهارم دی ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۲۶۸ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، سیسکو بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت این مرکز ارائه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی سوم دی ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۲۴ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، موزیلا بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا دانشگاه ارومیه پیوست شده است.

Read More